Delatnost preduzeća se ogleda u sledećim aktivnostima:

 1. Izrada projektne dokumentacije:

  1.1. Izrada Projekata primenjenih hidrogeoloških istraživanja (dobijanje rešenja za primenjena hidrogeološka istraživanja od nadležnih instutucija) i Elaborata o rezervama podzemnih voda, sa njihovom klasifikacijom i kategorizacijom (dobijanje rešenja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda od nadležnih institucija).

  1.2. Izrada Elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda.

  1.3. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite za individualne vodne objekte i organizovana izvorišta (sprovođenje terenskih radova i izrada matematičkog modela za potrebe ovog Elaborata).

  1.4. Izrada Projektne dokumentacije u postupcima ostvarivanja prava na gradnju za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi (objekti i radovi koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrukuju promene u vodnom režimu).

 2. Izvođenje radova:

  2.1. Bušenje bunara za individualno i organizovano vodosnabdevanje (bušenje udarno, direktno i reversno) prečnika bušenja od ϕ 190 mm do ϕ 1000 mm, odnosno prečnika bunara od ϕ 125 mm do ϕ 600 mm.

  2.2. Izvođenje istražnog bušenja i izrada pijezometara.
  Garniture koje posedujemo za bušenje:
  - NORDMEYER 2/10 kom 1
  - GEFCO SPEED STAR 15K kom 1
  - COUPEROUS RB 50 kom 1
  - FA-12 kom 2
  - BA-15 kom 1
  - GDR-300 kom 1
  Prateće mašine - kamioni:
  - Rovokopač JCB 3 kom 2
  - Kamion dizalica kom 3
  - Vučna teretna vozila kom 2
  - Kiper 14 tona kom 1
  - Dizel kompresori kom 4
  - Mašina za sučeono zavarivanje TM315SECOS kom 1
  - Aparatura za karotažno merenje u bušotinama kom 1

  2.3. Održavanje postojećih bunara:
  - snimanje dubinskom TV sondom bunara, sa reprodukcijom snimka na CD-u;
  - hemijsko – fizičko – hidraulička regeneracija atrofiranih bunara sa ciljem povraćaja njihove izgubljene izdašnosti. Za upotrebu hemijskih jedinjenja u procesu regeneracije bunara posedujemo atest - mišljenje Insituta za zaštitu zdravlja srbije "DR MILAN JOVANOVIĆ - BATUT". Primena metodologije regeneracije je značajno jeftinija od gradnje novog bunara, pri čemu se bunaru produžava vek eksploatacije i obezbeđuje značajno veća količina vode za organizovano vodosnabdevanje;
  - sanacija bunara sa oštećenim filterskim ili eksploatacionim kolonama ugradnjom "PISTON" konstrukcije ili filtera u filter;
  - izolacija dela filtera ili bunarske kolone sa cementacijom;
  - vađenje otpalih potapajućih pumpi, potisnih cevovoda ili drugih stranih predmeta upalih u bunar.
  - mehaničko čišćenje i razrada bunara;
  - izvođenje testova crpenja pumpama različitog kapaciteta uključujući analizu I obradu podataka. Za obradu podataka posedujemo odgovarajuće licencirane programe;

Zaposleni u preduzeću su ovlašćeni projektanti i izvođači sa licencama 392 i 492.

U cilju rešavanja problematike, vezane za našu delatnost, predlažemo Vam da uspostavimo uspešnu, poslovno - tehničku saradnju.